Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

По беларусскаму языку пословицы о Родине

5-9 класс

КЛЮКВАА 19 марта 2016 г., 22:22:07 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Surkovavic
19 марта 2016 г., 23:43:26 (7 лет назад)

на белорусском языке вот: Абедаў, а жывот не ведаў.Адклад не ідзе ў лад.Больш я забыўся, як ты знаеш.Брахаць – не цэпам махаць.Была б шыя, а хамут знойдзецца.Была ў сабакі хата.Было б балота, а жабы знойдуцца.Бяда адна не ходзіць – другую за сабой водзіць.Варона з куста, а пяць на куст.Вырас пад неба, а дурань як трэба.Высокія парогі не на нашыя ногі.Гаспадар пачыная будавацца з гумна.Госцю гадзі, да й сябе глядзі.Дай Бог нашаму цяляці ваўка спаймаці.Дай, Божа, усё ўмець, ды не ўсё рабіць.Дзеду міла, а ўнуку гніла.Дзе госць, там і Бог ёсць.З багатым не варта судзіцца, а з дужым біцца.Зяць любіць узяць.Спроба – не хвароба.Сядзелі на гэтай нядзелі.Паглядзім, на чым свіння хвост носіць.Захочаш сабаку выцяць – палку знойдзеш.Ішоў ваякам, а назад ракам.Папраў казе хвост.Пераначуем – болей пачуем.Кнігі ў сумцы, а дзеўкі ў думцы.Развязаўся мех не на смех.Галота хоць у балота.Муж і жонка – найлепшая сполка.Не да парасят, калі свінню смаляць.Купіў не купіў, а патаргавацца можна.Лепшая радня – свая раўня.Ліслівае цялятка дзве маткі сасе.На чым вазку едзешь, таму і песенькі спывай.Сярод варон жыўшы – варонай і каркай.Лішняга і свінні не ядуць.Малы жук, ды вялікі гук.Зрання росна, у поўдзень млосна, а ўвечар камары.Паміраць збірайся, а жыта сей.Блізка відаць, да далёка дыбаць.Пужаная варона і куста баіцца.Багатаму шкода карабля, а беднаму – кашаля.Няма лепшай рэчы, як на сваёй печы.Сядзі ціха – не будзеш ведаць ліха.Не тая гаспадыня, што збярэ гаспадарку, а тая, што ўдзержыць.Не хваліся пабыўшы, а хваліся пажыўшы.Хто дбае, той і мае.Чалавек есць хлеб траякі: белы, чорны і ніякі.Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі сын. 
вот ещё : 

+ 0 -
Ermoshkina82
20 марта 2016 г., 0:24:14 (7 лет назад)

нужно на русском или белорусском

Ответить

Другие вопросы из категории

5 простых сказау любых

срочно

прошу! очень срочно,решается годовая отметка!!! БЕЛ.МОВА.

я ведала,дзе знайсцi у Мiнску той або iншы таксафон на выпадак, калi трэба будзе тэрмiнова пазванiць. (надо сделать полный разбор предложения)

Читайте также

как перевести на беларускую мову без ошибок !!!

Прямо из леса огрызком карандаша брат написал маме письмо о жизни в лагере.

Если я попрошу вас определить в этом предло жении падежные формы имен существительных, вы назовете именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предлож ный. Итого шесть падежных форм. С точки зрения современного русского языка именно так и есть. Однако если взглянуть на дело с точки зрения истории языка, то окажется, что в нашем предложении не шесть, а восемь падежных форм, и каждая из них употреблена по одному разу. Следова тельно, расхождения между современным языком и языком древних славян касаются тепереш них родительного и предложного падежей.

И действительно, каждый из этих падежей об разовался из прежних двух. В родительном совпали родительный и отложительный, а в предложном — местный и изъяснительный.

Число падежных форм в различных языках мира не ограничивается этими восемью. Общее число па дежей по разным языкам достигает тридцати, хотя и нет ни одного языка с таким количеством падежных форм. Некоторые из падежей исключают возможность других или, наоборот, тре буют обязательного присутствия третьих. В финском языке 15 падежей, в венгерском 22, но все-таки не тридцать. Та кого важного падежа, как винительный, нет в фин ском, но его заменяет целых три других падежа.Вы находитесь на странице вопроса "По беларусскаму языку пословицы о Родине", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.