Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

найдите текст Ци варта помсциць?

5-9 класс

Dawenko63 03 янв. 2017 г., 19:45:29 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
20КоТёНоК01
03 янв. 2017 г., 22:25:38 (7 лет назад)

Ци варта помсциць? Многіх з вас у жыцці крыўдзілі. I часам з'яўляецца жаданне адпомсціць крыўдзіцелям. Здаецца, што помста прынясе моц-нае задавальненне. Але пасля вы пераконваецеся ў тым, што памыліліся, бо задавальнення амаль не адчуваецца. Затое ўза-емная варожасць пераходзіць на новы віток. За гэтай крыўдай узнікаюць новыя і новыя. Збіраючыся помсціць, не забывайцеся, што вынікам гэта-га будзе шмат дарэмна страчанага часу. Прыгадваючы, як вас пакрыўдзілі, малюючы шматлікія карціны будучай помсты, вы нават не заўважыце, як некалькі гадзін знікне ў пустату. Калі прага помсты ператвараецца ў неадчэпную ідэю, атрым-ліваецца, што вораг набывае яшчэ большую духоўную ўладу над вашымі ўчынкамі. Паспрабуйце накіраваць сваю энергію ў іншае рэчышча. Няхай ваша асабістая помста ператворыцца ў жаданне пераўзысці дасягненні ворага, даказаць усім, што вы болып спрытны, разумны і таленавіты. Часам якраз старая крыўда робіцца выдатным стымулам да развіцця чалавека ў лепшы бок, яго маральнага, духоўнага і фізічнага ўдасканалення.

Ответить

Читайте также

Напишите пожалуйста полностью текст...

назывется сам текст "Бяроза"
начинается на слова
Расла некальки стагодзеу таму назад на пагорку бяроза.

СРОЧНО!!!!!! ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ НЕБОЛЬШОЙ!!!!

Переведите пожалуйста этот текст с русского на белорусский. Спасибо заранее!
Однажды я шёл со школы и увидел маленького щеночка. Он выглядил беспомощным и замёрзшим, был очень голодным и грязный. Мне его стало жалко. Я подобрал эту малютку и понёс домой. Когда я пришёл домой первым же делом сразу спросил у родителей, можно ли мне взять его в нашу семью. Они с довольствием согласились, но что бы за ним хорошо ухаживал. И я быстро побежал его кормить, помыл его, и назвал Тузикам. Тузику понравилось как я его назвал. Тузик радостно тявкнул ответ на его кличку и завилял хвостом. Когда Тузик подрос мне можно было его выгуливать я каждый день выводил его гулять. Мы с Тузиком стали самыми верными и лучшими друзьями.

Абазначте дзеясловы абвеснага ладу,умоунага и загаднага ладу.

ЦИ мог бы ты узяць интервью у сваих сяброу? Прапануй им адказать на твае пытанни, падзялицца уражаннями. Паклапацися, каб пытанни никога не пакрыудзили. Занатуй адказы у сваю записную книжку и пазнач дату вашых гутарак. Уяуляеш. як цикава будзе пачытаць гэту книжку праз нейки час. ( Это текст).

Прошу срочно!. Заранее спасибо!)

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.Вы находитесь на странице вопроса "найдите текст Ци варта помсциць?", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.