Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

А6. Адзначце нумары сказаў, дэе трэба паставіць дзве коскі.

10-11 класс

1) Яловы лес дзе я іду цёмны і густы.
2) Мірон прытрымліваўся погляду што чалавек усё можа зрабіць калі толькі захоча.
3) Наведвайце бацькоў пакуль яны жывыя пакуль дымяцца коміны нагрэйцеся ў бацькоў,
4) Старая леснічоўка з саламяным дахам што наехаў на вокны як вялікая шапка на вочы чалавеку стаяла адразу за крыніцай.
5) Анісім быў з тых рыбакоў якія не пакінулі б ракі і тады калі б ім сказалі што гарыць іх дом.
6) Вядома таксама што адзін дурань можа эадаць столькі пытанняў на якія не адкажуць сто разумных.
А7, Адэначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць двукроп'е.
1) Неба спрэс усцілалі хмары_ сонца не паказвалася ад рання.
2) Азірнуўшыся, бачу_ пасярод вуліцы заклапочана грабецца певень з чарадою курэй.
3) Я застываю ў вялікім здзіўленні і радасці_ на авеяным ужо халоднымі асеннімі вятрамі голым пятачку вялікая сям'я баравікоў.
4) Першыя замаразкі прыхапілі пад вокнамі вяргіні_ яны пабляклі, пачарнелі.
5) Вада знаходзіцца ў стане вечнага руху __ ад сонца яна паруе, з пары робяцца хмары, з хмар ідзе дождж.
6) Старых жораваў няцяжка было адрозніць ад маладых_ дарослыя больш цёмныя з выгляду.
А8. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску патрэбен працяжнік.
1) Паглядзіш з вежы ўніз_галава закружыцца.
2) Спявала-залівалася ластаўка_ у чыімсьці здзічэлым садзе сгракатала сарока.
3) Спярша ён нічога не заўважыў, а пасля прыгледзеўся і страсянуўся ад сполаху_ між елак стаяў худы, э белаватымі праплешынамі на баках воўк.
4) 3 ракі моцна пацягнула сіверам_ людзі пачалі настаўляць каўняры, подбегам абмінаючы адзін аднаго.
5) Вырві дзеда з гэтай зямлі_ ён эмарнее, засохне, як дрэва, вырванае з роднай глебы.
6) Калыхаліся тады палахлівыя чароты, пагойдваліся стройныя сггнякі, нават сам лес таемна шапацеў лісточкамі_ усё гэта злівалася ў невыказна прыгожую музыку.
А9. Адэначце нумары скззаў, дзэе паўтор злучнікаў (злучальньк слоў) не з'яўляецца памылкай.
1) Паводле традыцыйных народных уяўленняў, на Дзяды душы продкаў злятаюцца на зямлю, каб даведацца, як жывуць іх нашчадкі, як захоўваюць яны радаводныя звычаі.
2) Летні вецер гойдаў гнуткія верхавіны, за якія, здавалася, чапляліся лёгкія хмары, якія плылі на ўсход.
3) А яшчэ казалі людзі, што ў вёсцы, што прыляпілася да аднаго з берагоў возера, жыла дзяўчына-сіраціна па імені Найрыта.
4) Чуваць было, як побач ціха лапатала лісце асіны, як цыркаў конік у траве.
А10. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску.
1) Рэдка_ калі пачуеш тут дапытлівы цокат вавёркі, вясёлы посвіст сініцы.
2) Была якраз такая пара сутак_ калі ўжо і не ноч, але ж яшчэ і не дзень.
3) Да заставы было далекавата, і_ пакуль ішлі, Грышка расказваў пагранічніку пра сваё жыццё.
4) Я пішу Марынцы, каб_ як скончыць інстытут, вярталася ў Мінск.
5) Мне захацелася прайсціся па знаёмых мясцінах, а_ калі ўдасца, дык і палавіць рыбкі.
6) Іван Міхайлавіч добра разумеў, што_ калі не закончыць працы цяпер, то потым зрабіць гэта будзе куды цяжэй, бо пачнуцца заняткі ў школе.
А11. Адзначыць нумары сказаў, схемы якіх пабудаваны правільна.
1) Па чаргаванні гукаў дзед Талаш устанавіў, што гэта ішоў чалавек, але гата былі не Панасавы крокі: ступаў хтось грамозна, грузна і цяжка.
[ ],(што ),але [ ]: ( ),
2) Дні прабягаюць, і гады сплываюць, хвіліны шчасця часам прамігцяць, а боль жыве, і сэрцам адчуваю, што жыць заўседы будзе, да канца.
[ ] і [ ], [ ], а [ ], і [ ], (што ).
3) Ноччу ўсчаўся вецер, лес апантана шумеў, елкі, здавалася, аж гулі ад ветранога напору, не перастаючы. Ляскаталі лісцем бярозы, і Хредар думаў: зараз палье дождж.
[ ], [ ], [ ], і [ ]: [ ].
4) За колькі дзён да касавіцы касцы заглянуць на паліцы, каб малаток знайсці і бабку: ідзе работа, не спі ў шапку.
[ ], (каб ):[ ],[ ].
А12. Адзначце нумары сказау, дзе дапушчана пунктуацынная памылка.
1) У паветры было па-зімоваму добра: бадзёры мароз, парывісты вецер, які час ад часу заносіў аднекуль здалёк пару-другую сняжынак- першых вестуноў зімы.
2) Між бочкамі павукі пазвівалі сабе гнёзды і нельга было зайсці ў камору, каб не абчапляцца павуціннем.
3) Неўзабаве я прыцішыў крок: ні шпарка ісці, ні тым больш бегчы па сцежцы было нельга, бо на ёй, выслізганай ледзэь не да бляску, кожны каменьчык ці нават якое капіва засохлай зямлі балюча калоліся ў ногі.
4) Вясна адшумела ўжо, стаіць пачатак лета, сонца няшчадна награе асфальт і камень і як ні паліваюць зранку вуліцы, а шызы налет пылу відзён на лісці дрэў і на кветніках, што вузкай стракатай палоскай працягнуліся ўздоўж тратуараў цэнтральнай магістралі.

Alina1208 04 мая 2016 г., 10:55:33 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
TheKateCherry
04 мая 2016 г., 12:38:55 (8 лет назад)

А6

1, 2, 4 это сто процентов.

А7

5, 3

+ 0 -
Donte
03 июля 2016 г., 1:50:32 (7 лет назад)

Me dull. You smart. That's just what I nedeed.

+ 0 -
Lexus
03 июля 2016 г., 6:04:23 (7 лет назад)

That's a qucki-witted answer to a difficult question

+ 0 -
Bettie
05 июля 2016 г., 9:51:00 (7 лет назад)

I could read a book about this without finding such real-world apchrapoes!

Ответить

Читайте также

А1. Адзначце нумары скпаданых сказаў. 1) Мы сабраліся I, як толькі пачало брацца на дзень, рушылі ў дарогу. 2) Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру

аж выплесквалася з дарогі і пырскала на ўзмежак бруднымі кроплямі. 3) Нібы толькі што народжаная, свеціцца аксамітнай свежасцю атава. 4) Надол,ледзь чутна шапочучы, сыпаўся часам дробны, як крупы, сняжок. 5) Сырыя вятры доўгай восені, якія заўсёды надакучліва шумелі ў голлі бярозы і секлі мне ў твар кроплямі дажджу, сёння эамоўклі. 6) Людзі замітусіліся, заспяшаліся так, быццам неспадзеўкі здарыўся пажар.

А2. Адзначце нумары сказаў, у якіх перад злучнікам (на месцы пропуску ) трэба паставіць коску. 1) Усцяж дарогі ўздымаліся стромкія хвоі ды чарнелі купы кустоў, падобныя на нейкія прывіды. 2) У хатах эапальваліся лямпы і праз сетку дажджу вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. 3) Калі-нікалІ праляціць з піскам кажан або прашугаюць чарадою спалоханыя птушкі. 4) На беларускім Палессі цякуць поўныя рэкі ды густа стаяць лясы. 5) Хутка дарога размякла, ператварыўшыся ў густую кашу і машына спынілася. 6) Са эбажыны даверліва пазіралі на нас васількі і там-сям, нібы кроплі крыві, гарэлі палявыя макі.

АЗ. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба ставіць працяжнік. 1) Выязджаем на пагорак_ і перад намі шырокая раўніна. 2) Званок_ і ўсе ў школе ажыло, загуло, як у раістым вуллі. 3) На дварэ ўжо сцямнела_і праз замерзлыя шыбы ў хату глядзеў зімовы месяц. 4) Паабапал жвірыстай дарогі калышацца леташні быльнёг_ і веснавая шырыня вее над неабдымным полем. 5) Да шыбіны цягнулася тоненькая галінка акацыі_ і адзін малады лісток намагаўся дакрануцца да шкла. 2) Яшчэ некалькі ХВІЛІН_ і мы разгледзелі дрэвы, хаты і цьмяныя агеньчыкі ў вокнах.

А4. Адзначце нумары складаназалежных сказаў. 1) У густым змроку хаваліся станцыйныя пуці, на якіх дзе-нідзе паблісквалі стрэлачныя ліхтары. 2) Вербалоз толькі што распушыў свае каткі, над імі гудзелі першыя смелыя чмялі. 3) Чалавек глядзеў на паблёклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны. 4) Свіцязь купае сонца ў сваёй купелі, узіраецца, усміхаючыся, у вячыстыя карункі дрэў, якія шырокім, багата вышытым поясам атуляюць яго, лашчацца да яго. 5) Адны ўмеюць складна расказваць пра перажытае; ёсць здатныя прыхлусіць, ды так, што вераць у тое, чаго ніколі не было.ытьггны Мінск узнік на скрыжаванні гандлёвых дарог.

А5. Адзначце нумары скаэаў, будова якіх адпавядае схеме: [...,(злучнік…), ]. 1) Я знайшоў гняздо турлачак (так называюць у нас дзікіх галубоў) зусім выпадкова. 2) У шаравата-ружовым небе застылі, як прыліплі там, белыя касмылінкі воблакаў. 3) Богша спадзяваўся, што натрапіцца патрэбная сцежка, I шыбаваў напрасткі. 4) Пратое, як узнік горад, захавалася паданне. 5) Я крочу лясной сцежкай, на твар ліпне нябачнае павуцінне, з дзіцячым піскам летаюць перада мною камары. 6) Вецер, які парэдзіў, а затым разагнаў па небе палягчэлыя хмары, страсаў дажджавыя кроплі.

1)транскрыпцыя слова ільняны; 2)у якіх з гэтых слоў ДЗ абазначаюць 2 гукі:ездзіць,дзёгаць,

падзямелле,раздзьмуць,дзеці.

3)пастаўце націск (ўдарную літару зрабіце больш за іншых):узнесёлы, вярба, гліняны,неразвіты(сказ), абалонь,беларусы, садавіна, абутак, мешаніна, калёсы.

4)адзначце у якіх словах пішацца літара О:р..ўнядзь, гл..таць, балер.., н..вiны, б..равiк.

5) как пишется канц..лярыя

ПАЖЫЦЕ! Устаўце, дзе трэба,прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Выпраўце памылкі!

Дарога жартаў не любіць і карае вадзіцелей якія ігнаруюць устаноўленымі правіламі. Ігнараванне інтарэсамі і правіламі дзяцей можа прывесці да вялікіх праблем у будучыні. Згодна Палажэнню аб парадках выдачы дакументаў для вызначэння пенсій даведка аб памеры зародку выдаецца работадаўцам на аснове асабовых рахункаў. Аналагічны парадак рэгістрацыі дзейнічае і ў дачыненні і беларускіх грамадзян якія пастаянна пражываюць у Расіі. Для навучэнцаў якія пакутуюць хранічнымі захворваннямі наладжана ачаждальскае харчаванне.

помогите,пожалуйста!

1.праваліўся пад лёд(словазл.)
2.набліжацца(фанет.разбор)
3.пакладзіце(па саставу)
4.прыладай(марф.разбор)
5.Затым пацярпелага трэба ўкрыць ад ветру(характар.сказу)Вы находитесь на странице вопроса "А6. Адзначце нумары сказаў, дэе трэба паставіць дзве коскі.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.