Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

Составить 8 бяззлучникавых предложений на белорусском .

1-4 класс

Sens1997 13 авг. 2015 г., 7:23:53 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Alizzzka1231
13 авг. 2015 г., 8:59:12 (8 лет назад)

А тут і спаткала абодвух ваяк вялікая ростань на некалькі год: у горад вілася дарога мая, у вёску імкнулася сцежка яго.
Я азірнуўся: сябры ішлі за мной.
Паміраць збірайся - жыта сей.
Нарэшце ўвайшлі ў лес; пад нагамі зашапацела пажоўклае, пакарабачанае лісце.
Не хочаш з маладосці працаваць - будзешь на старасці з торбаю скакаць.
Расце на гэтым агародзе бульба, цвіце мак, уздымаюць галоўкі сланечнікі
Чарнела неба ад хмар, шумеў голым веццем узлесак.

Трапечуць чырванаватым лісцем маладыя асінкі, хваляцца сваімі ярка-чырвонымі гронкамі стройныя рабіны.

 

Ответить

Другие вопросы из категории

Паулiк любiць восень.Але толькi тыя днi. калi няма дажджу.

Падкрэслiце лiтару, якая гука не абазначае.

антоним к слову ненавидить
1.Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

2.Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.
3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.
4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi
5. Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?
6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.
7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе. Прывядзiце прыклады.

Читайте такжеВы находитесь на странице вопроса "Составить 8 бяззлучникавых предложений на белорусском .", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.