Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

РАСШЫФРУЙЦЕ ЗАПАВЕТНАЕ ВЫКАЗВАННЕ БЕЛАРУСКАГА ПИСЬМЕННИКА .ЗАПИШЫЦЕ ГЭТА ВЫСКАЗВАННЕ И ЯГО АУТАРА.

10-11 класс

Г-СВА
Б-БИ
О-ШАЙ
Ф-НЕ
Ь-РАТ
Е-ЗЯМ
Ц-РЭБ
Н-ИН
Й-И
Ш-У
У-НА
Д-Ю
Ё-ЛЮ
Ы-КА
Т-ДЗЕ
З-ДА
С-ДА
П-НАМ
В-ЦЕ
Э-КЕ
Л-КАН
Ж-АД
Ч-НА
К-ДА
А-ЛЮ
У-ДЫЙ
М-ЦА
И-НА
Х-ПАТ
Р-НЕ
Ю-ВИЧ

турутуру 26 марта 2016 г., 16:19:07 (8 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Foodforever676
26 марта 2016 г., 19:11:30 (8 лет назад)

Нужно просто расставить буквы в алфавитном порядке. 
А - Лю, Б - бі, В - це, Г - сва, Д - ю, Е - зям, Ё - лю, Ж - ад, З - да, І - на, Й - і, К - да, Л - кан, М - ца, Н - ін, О - шай, П - нам, Р - не, С - да, Т - дзе, У - на, Ў - дый, Ф - не, Х - пат, Ц - рэб, Ч - на, Ш - У, Ы - Ка, Ь - рат, Э - ке, Ю - віч

Любіце сваю зямлю аддана і да канца, іншай нам не дадзена дый не патрэбна. У.Караткевіч.

Ответить

Другие вопросы из категории

. У наступных прыкладах вызначце тыпы

сказаў (адказы пазначце ў дужках).

1)Устаў рана. Хутка
сабраўся, пазваў Анісю. Разам паснедалі ў людным, але па-ранішняму ціхім
рэстаране (І. Мележ).

2) Пачакай. Раскажацца ўсё. Будзе на гэта час
(К. Чорны).

Читайте также

Знайдзiце гэты урывак у тэксце I. Шамякiна Тывожнае шчасце

Дзень выдаўся цёплы (па)красавіцку прыпякала сонца але быў моцны вецер. Ён гнаў па небе рэдкія белыя воблачкі свістаў у яшчэ голых галінах прысад. Дальнія хвойнікі былі зацягнуты шызай смугой. Хутка па…сыхалі дарогі на пя…чаных узгорках вецер ужо ўздымаў пыл гнаў яго ў напоўне…ыя в…сновай вадой ла…чынкі. На вышэйшых мясцінах дзе глеба па…сыхала аралі трактары. А з паўночнага боку хвойнікаў і ў глыбокіх ірвах яшчэ ляжаў чорны снег спрасаваны вятрамі дзівосна парэзаны першымі веснавымі раўчукамі.
Саша (не)рызыкнуў ісці ў такі час карацейшай дарогай і пайшоў па шляху да райцэнтра а адтуль па чыгунцы.
Ісці было прыемна і лёгка.
Была хвіліна калі Саш… хацелася вярнуцца назад. Але ён а…чуваў што ісці назад будзе цяжка а яшчэ цяжэй будзе пасля думкі пра Жэню не дадуць яму н… сну н… спакою і ў сэрцы будзе расці пакутлівы смутак. Ды і нельга спыняцца на (паў)дарозе. Вунь ужо зусім недалёка лес. (Не)даходзячы да яго трэба павярнуць па шляху направа, мінуць (не)вялікі бор што ўразаўся ў поле вузкай касой а там і Ліпнікі. Бор гэты прасвечваўся з краю ў край бо навокал было шмат …чарнелых пнёў. Надзвычай роўныя і высокія (прыгажуні)сосны гойдаліся ад ветр… рыпелі і аднастойна і ласкава шумелі сваімі верхавінамі (І. Шамякін).

1)транскрыпцыя слова ільняны; 2)у якіх з гэтых слоў ДЗ абазначаюць 2 гукі:ездзіць,дзёгаць,

падзямелле,раздзьмуць,дзеці.

3)пастаўце націск (ўдарную літару зрабіце больш за іншых):узнесёлы, вярба, гліняны,неразвіты(сказ), абалонь,беларусы, садавіна, абутак, мешаніна, калёсы.

4)адзначце у якіх словах пішацца літара О:р..ўнядзь, гл..таць, балер.., н..вiны, б..равiк.

5) как пишется канц..лярыя

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)

Устауце прапушчаныя лiтары . якiя назоунiкi з' яуляюцца дзейнiкамi, якiя - даданымi членамi сказа ...... Дзед Данiла разам з ..нукам Валерыкам гулялi у

садзе. Тут панавау прыкмны халадок. Цiха шч..бяталi птушкi. Валерык уважлiва прыгл..дауся да дрэу. На гэтых дрэвах вiселi грушы,ябл..кi, слiвы.Вы находитесь на странице вопроса "РАСШЫФРУЙЦЕ ЗАПАВЕТНАЕ ВЫКАЗВАННЕ БЕЛАРУСКАГА ПИСЬМЕННИКА .ЗАПИШЫЦЕ ГЭТА ВЫСКАЗВАННЕ И ЯГО АУТАРА.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.