Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 656 вопросов и 6 445 946 ответов!

Сачыненне па теме" Каб крануць нас да слёз, сам зарыдай паэт".

5-9 класс

Fluttershout 18 янв. 2014 г., 22:24:51 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
A1s2d3f4
19 янв. 2014 г., 1:16:37 (10 лет назад)

плачьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

+ 0 -
12 окт. 2018 г., 23:12:39 (5 лет назад)

Чтобы тронуть читателя или зрителя до слез, поэту необходимо самому прочитать это стихотворение со слезами на глазах, ну или хотя бы с ненастоящими слезами. Это касается не только поэзии, трогать зрителя до слез также должны и актеры, музыканты. Актёр должен показать свои слёзы для того, чтобы зритель смог прочувствовать переживания героя. Музыкант должен печально петь или играть грустную мелодию для того, чтобы люди прослезились, чтобы тронуть их души. Но слёзы эти не обязательно должны быть печальными, это могут быть слёзы радости.

+ 0 -
K.lb 'nj cfvfz kturfz ntvf
12 окт. 2018 г., 23:13:55 (5 лет назад)

Чтобы тронуть читателя или зрителя до слез, поэту необходимо самому прочитать это стихотворение со слезами на глазах, ну или хотя бы с ненастоящими слезами. Это касается не только поэзии, трогать зрителя до слез также должны и актеры, музыканты. Актёр должен показать свои слёзы для того, чтобы зритель смог прочувствовать переживания героя. Музыкант должен печально петь или играть грустную мелодию для того, чтобы люди прослезились, чтобы тронуть их души. Но слёзы эти не обязательно должны быть печальными, это могут быть слёзы радости.

Ответить

Другие вопросы из категории

помогите сделать синтаксичны разбор сказав:

1.конь вырвеца дагониш и зловиш а слова вырвеца не зловишь
2.На вулицах якую ен шукау пратоптана была не тольки сцежка але и дарога-прайшли машыны
3.Навошта нарадила ты меня мама на гэты свет,навошта люляла ночай не дасыпала,усе хатела каб я жыу,каб рос дужы,прыгожы,разумны
помогите пожалуйста назавтра очень надо!Читайте также

задание: какие литературные методы использовал автор стих:Уцякала зіма ад вясны Па кустах вербалозаў рагатых, – Ёй каптан абарвалі яны, I на гольлі матл

яецца вата. Уцякала зіма ад вясны, Уцякала па рэках, азёрах, Лёд затрэскаў, закрэктаў, заныў, Здрадзіў лёд – і вада на прасторы. Толькі звон крыгалому ачах – Брод шукаюць бярозы-бяглянкі I трымаюць на ніцых плячах, Як дзяцей палахлівых, бусьлянкі. А вясна даганяла зіму; Заяц скочыў у лужу блакіту, Бо на хвост наступіла яму, I пралескі распырскаў, раскідаў. I ўцякала зіма ад вясны, Пад нагамі ламачча затлела, Парастрэсла па сьцежках лясных Сьнег апошні свой з ландышаў белых. Уцякала зіма ад вясны – Уцякала...

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.Вы находитесь на странице вопроса "Сачыненне па теме" Каб крануць нас да слёз, сам зарыдай паэт".", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.